Grzegorz Studzieński

Drugi z kolei sołtys pysznicki, który ok. roku 1564 za pozwoleniem króla Zygmunta Augusta postawił wraz z osadnikami drewniany kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i sprowadził do wsi duszpasterza. Dzięki jego staraniom w 1569 r. podczas pobytu na obradach sejmu w Lublinie, ten sam król wydał dokument, mocą którego ustanowił parafię w Pysznicy i poczynił na jej uposażenie z dóbr królewskich odpowiednie zapisy. Obdarował również parafię w Pysznicy dwoma dzwonami, które zawisły na drewnianej, krytej gontem dzwonnicy. Grzegorz Studzieński pochodził ze szlachetnej rodziny, urząd sołtysa sprawował sprawiedliwie i z godnością, ciesząc się szacunkiem i zaufaniem mieszkańców Pysznicy.

oprac. Justyna Tofil