Kultura współczesna

Do obecnie działających instytucji kultury zaliczyć można:
Dom Kultury w Pysznicy, który prowadzi zajęcia muzyczne, plastyczne, wokalne, tanecznie i teatralne. Oprócz tego organizuje spektakle, koncerty, wystawy, konkursy oraz imprezy plenerowe. Przy Domu Kultury działa również zespól ludowy „Pyszniczanie”.
Gminną Bibliotekę Publiczną z filiami w Jastkowicach i Kłyżowie, która zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji.
Szeroko zakrojoną działalność kulturalna prowadzą również szkoły. Każdego roku wyznaczona szkoła organizuje gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości. Uroczystości te zawsze są przygotowane w sposób niezwykle staranny, a ich nasycenie patriotyczne i nawiązanie do dorobku przodków jest imponujące.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła z Tradycją" za wieloletnia pracę społeczności szkolnej w zakresie wzrastania z Patronem, edukacji patriotycznej i regionalnej.
Od 2001 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pysznicy jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, poprzez organizację corocznego Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Przegląd ten daje szerokie możliwości w zakresie propagowania pracy patriotyczno – wychowawczej opartej o wartości płynące z nauczania Jana Pawła II, w zakresie promowania talentów dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń między szkołami noszącymi imię Wielkiego Rodaka.
Zespół Szkół w Jastkowicach w 2004 r. otrzymał imię Armii Krajowej. Wybór patrona nie był przypadkowy. Jastkowice i okolice były terenem działań żołnierzy Armii Krajowej. W okolicznych lasach toczyły się walki partyzantów z okupantem. Pobliska wieś Kochany została spacyfikowana przez Niemców za pomoc niesioną partyzantom. Ta tragiczna, ale jednocześnie wspaniała historia żołnierzy Armii Krajowej stanowi dla kolejnych pokoleń wzór patriotyzmu, męstwa, bohaterstwa. Szkoła kultywując tradycję patrona organizuje obchody Święta Szkoły w rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru, gromadzi w Izbie Pamięci materiały historyczne, książki, dokumenty, dotyczące Armii Krajowej oraz pamiątki z okresu II wojny światowej, współpracuje ze szkołami noszącymi imię Armii Krajowej i Szarych Szeregów, organizuje konkursy plastyczne i recytatorskie o tematyce patriotycznej, organizuje spotkania z żołnierzami Armii Krajowej, eksponuje informacje i materiały o patronie w formie gazetek ściennych i na tablicach informacyjnych, otacza opieką miejscowe pomniki upamiętniające ofiary II wojny światowej, organizuje wycieczki w miejsca pamięci narodowej i na groby nieżyjących już żołnierzy Armii Krajowej walczących na tym terenie.
W Zespole Szkół w Kłyżowie szczególny nacisk położony jest na podtrzymywanie tradycji poprzez organizowanie konkursów m.in.: najładniejsza szopka bożonarodzeniowa, najpiękniejszy różaniec. Proces wychowawczy opiera się o naukę patrona szkoły kardynała Stefana Wyszyńskiego.
    Informacje na temat wydarzeń kulturalnych z terenu gminy, jak i całego regionu mieszkańcy znajdują w lokalnych czasopismach takich jak „Sztafeta”, „Echo Dnia”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Nowiny” oraz wydawanym przez Stalowowolskie Towarzystwo Kultury miesięczniku pt. „Nasz czas” Pismo Regionu Nadsańskiego.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy