Gospodarka odpadami

          Na terenie gminy Pysznica gospodarkę odpadami prowadzi Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, który zarządza składowiskiem odpadów oraz Zakładem Segregacji Odpadów w Pysznicy. Dodatkowo GZK w Pysznicy jest też jednym z operatorów w gminie Nisko na podstawie umów cywilno – prawnych z mieszkańcami. Kierunki gospodarki odpadami wyznacza Plan Gospodarki Odpadami na lata 2005 – 2014 dla Gminy Pysznica. Do końca 2006 roku Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego podpisał 1904 umowy na terenie gminy Pysznica na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, wyposażając posesje w pojemniki na śmieci. Ze względu na specyfikę gminy (zabudowa jednorodzinna) wprowadzono system segregacji „u źródła” w systemie workowo – pojemnikowym. Każde gospodarstwo mające umowę na wywóz odpadów komunalnych otrzymuje komplet 3 kolorowych worków na odpady gromadzone selektywnie:

 • żółty na tworzywa sztuczne, niebieski na makulaturę,
 • zielony na szkło,
 • niebieski na makulaturę

          Worki i pojemniki o pojemności 120 l z gospodarstw domowych na zmieszane odpady komunalne opróżniane są co trzy tygodnie wg ustalonego harmonogramu wywozu przez Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy. Podmioty gospodarcze i instytucje posiadają 30 pojemników na odpady o pojemności 1100 l. Odbiór odpadów z gospodarstw domowych, firm i instytucji odbywa się za pomocą samochodu specjalistycznego WUKO, ładowność 16 m3 – dla odpadów niesegregowanych, oraz skrzyniowego samochodu Star o ładowności 15 ton dla odpadów posegregowanych. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady balastowe z selektywnej zbiórki są gromadzone na składowisku odpadów. Posegregowane odpady są kierowane do Zakładu Segregacji, gdzie następuje ich podział na poszczególne frakcje i są przygotowywane do sprzedaży. Stację segregacji odpadów stanowi hala o wymiarach 32 m x 8,5-16 m, w której znajduje się:

 • przenośnik zasypowy, kanałowy z koszem zasypowym,
 • przenośnik wznoszący ze stanowiskiem do wybierania odpadów wielkogabarytowych,
 • sito bębnowe z przenośnikami frakcji podsitowej,
 • przenośnik sortowniczy 4-stanowiskowy z wyprowadzonym poza halę wysypem balastu,
 • kabina sortownicza ogrzewana i wyposażona w wentylację,
 • prasa o nacisku 25 ton.

W roku 2006 zebrano selektywnie 25 ton makulatury, 122,24 tony szkła, 29,7 ton tworzyw sztucznych, 5,73 tony metali żelaznych i nieżelaznych. Całkowita ilość odpadów komunalnych w ciągu 2006 roku wyniosła 775,75 ton. Wynika z tego, że udało się odzyskać 23,6 % zebranych odpadów.

Do najważniejszych inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami w gminie Pysznica należą:

 1. Wybudowanie składowiska odpadów w Pysznicy – rok 1993.
 2. Zakup specjalistycznego sprzętu do zbiórki i transportu odpadów – samochodu śmieciarki typ SM-200 produkcji WUKO Łódź, koparko-ładwarki kołowej WB92-R2 Komatsu do utrzymywania porządku na składowisku odpadów oraz zakup 1500 pojemników typ SM 120L na odpady komunalne dla gospodarstw indywidualnych z terenu naszej gminy. Rok zakupu 2001 (współfinansowanie ze środków Phare).
 3. Zakup samochodu skrzyniowego STAR z dźwigiem HDS przystosowanego do opróżniania pojemników typu dzwon, służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup prasy do odpadów i 30 pojemników SM 1100l wykorzystanych do obsługi placówek usługowo-handlowych i instytucji użyteczności publicznej (rok zakupu 2003 - finansowanie ze środków PFOŚiGW).
 4. Opracowanie projektu technicznego budowy zakładu segregacji odpadów – rok 2003.
 5. Wybudowanie zakładu segregacji przy składowisku odpadów w Pysznicy i dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Rok 2004 (finansowanie ze środków programu SAPARD i PFOŚiGW).
 6. Zakup kompaktora dla składowiska odpadów w Pysznicy – koniec roku 2004 (finansowanie ze środków PFOŚiGW)

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy