Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Informacja z przeprowadzonych konsultacji na rok 2012

 

1. Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012 

 

2. Ilość podmiotów, które zgłosiły uwagi i opinie: 0

 

3. Ilość podmiotów, których uwagi zostały rozpatrzone: 0

 

4. Ilośc podmiotów, których uwagi nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych: 0

 

5. Uwagi i opinie, które zostały uwzglednione i wpłynęly na zmianę treści projektu uchwały: brak

 

6. Uwagi i opinie, które nie zostały uwzglednione wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia: brak

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

1. Wójt Gminy Pysznica infromuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu wspólrpacy samorządu gminy Pysznica z organziacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

2. Termin rozpoczęcia konkultacji: 10 października 2011 r.

3. Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2011 r.

4. Miejsce udostępnienia treści projektu uchwały:

w formie elektronicznej:

- na stronie internetowej www.pysznica.pl w zakładce: organizacje pozarządowe

- na stronie BIP www.pysznica.bip.info.pl w zakładce: konsultacje z organziacjami pozarządowymi

w formie papierowej;

- na tablicy ogłoszęń w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy

- w pokoju nr 9 w Urzędie Gminy w Pysznicy

 

5. Sposób składania uwag:

Uwagi do projektu uchwały mogą być składane:

- w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy lub listownie na adres Urząd gminy w Pysznicy ul. wolności 277, 37-403 Pysznica

- w formie elektornicznej na adres: promocja@pysznica.pl

 

Projekt uchwały [zobacz]

Projekt Programu Współpracy ... [zobacz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarzadowych

informacje o wsparciu, szkoleniach, naborach

Zobacz