Archiwum

II. Od 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn: „Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie uruchomiliśmy pierwszy nabór uczestników projektu, który odbędzie się w dniach 04.07.2011 - 22.07.2011

 

Szczegóły [pobierz]

 

Ulotka [zobacz]

 


I. Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość
, funkcjonujący w strukturze Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje o możliwości kształcenia się osób dorosłych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych z wykorzystaniem form kształcenia na odległość w roku szkolnym 2011/2012.

Naszą ofertę szczególnie polecamy osobom niepełnosprawnym, wychowującym małe dzieci, pracującym czasowo za granicą, a także tym wszystkim, którzy mają trudności z uczęszczaniem na zajęcia dydaktyczne w tradycyjny sposób ze względów zawodowych lub zdrowotnych.

Plakat informacyjny [zobacz]

z  up. Dyrektora ZSKU w Krośnie
Bogdan Skotnicki
koordynator Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie
ul. Czajkowskiego 49
38-400 Krosno

 

IV. Drugi nabór do projektu „Być albo nie być … przedsiębiorcą”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza II nabór Kandydatów do Projektu: „Być albo nie być … przedsiębiorcą”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.03.2011 r.- 08.04.2011r.
Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w auli RARR S.A ul. Szopena 51, 35- 959 Rzeszów, we wtorek, środę i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.30 do 18.00 oraz w sobotę 2 kwietnia w godzinach od 8.00 do 13.00,

b) osobiście w Biurach Terenowych RARR S.A. w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37- 200 Przeworsk lub w Biurze Terenowym RARR S.A. w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek – piątek),

c) pocztą/kurierem na adres pocztowy Biura Projektu RARR S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35- 959 Rzeszów - liczy się data wpływu Dokumentów Rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

 

III.Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie realizuje w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki projekt „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWYCH”

Projekt skierowany jest do osób z województwa podkarpackiego, które:

    * są zatrudnione w handlu na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę u pracodawcy mającego siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego,
    * z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia kwalifikacji,
    * są zdeterminowane by zmienić swoją sytuację zawodową i życiową.

W ramach projektu przewidziano następujące szkolenia:

    * Zarządzanie zespołem sprzedażowym,
    * Skuteczny przedstawiciel handlowy,
    * E-sprzedawca,
    * Skuteczna sprzedaż – techniki sprzedaży z branżowym językiem angielskim,
    * Zaawansowane negocjacje handlowe z branżowym językiem angielskim,
    * Profesjonalna obsługa klienta z branżowym językiem angielskim.

Przewidziano następujące terminy rekrutacji:

21.02 - 11.03. 2011. - I tura
19.09 – 07.10.2011r. - II tura

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem projektu, który znajduje się w zakładce „DO POBRANIA” „REKRUTACJA”.

W ramach projektu przewidziano następujące szkolenia:

    * Zarządzanie zespołem sprzedażowym,

    * Skuteczny przedstawiciel handlowy,

    * E-sprzedawca,

    * Skuteczna sprzedaż – techniki sprzedaży z branżowym językiem angielskim,

    * Zaawansowane negocjacje handlowe z branżowym językiem angielskim,

    * Profesjonalna obsługa klienta z branżowym językiem angielskim

Informacji:

Koszt szkoleń handlowych – 53 zł,

Koszt szkoleń handlowych z językiem angielskim – 190 zł

II. Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie realizuje w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki projekt „NOWA SZANSA DLA CIEBIE”

 
Projekt skierowany jest do osób z województwa podkarpackiego, które:

    * utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

    * są przewidziane do zwolnienia, lub zagrożone zwolnieniem z pracy

Wymagania wobec pracodawcy: siedziba lub oddział na terenie województwa podkarpackiego, przechodzenie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmującą:

    * kurs "Prowadzenie działalności gospodarczej" (dla 52 osób),

    * wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dla min. 30 osób),

    * szkolenia z rozliczenia otrzymania dotacji inwestycyjnej,

    * wsparcie pomostowe: podstawowe (6 miesięcy) i przedłużone,

    * doradztwo i opiekę specjalistów przez cały okres otrzymywania wsparcia.

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla 40 osób w zakresie:

    * spawanie metodą TIG 141
    * spawanie metodą MIG 131
    * spawanie metodą MAG 135
    * operator koparko-ładowarki

Przewidziano następujące terminy rekrutacji:

- 09.03 - 29.03.2011 r. wsparcie: pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej
- 03.10 - 21.10.2011 r. wsparcie: bezpłatne szkolenia zawodowe.Z uwagi na zmiany w zapisach Regulaminu projektu „Nowa Szansa dla Ciebie” podajemy nowy termin rekrutacji: 09.03 - 29.03.2011

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z NOWYM Regulaminem projektu, który znajduje się w http://nowaszansa.cras.org.pl

 

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy prowadzi nabór do projektu "Czas na Aktywności w Gminie Pysznica " Szczegóły [szukaj]

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy