Konsultacje z organizacjami pozarzadowymi

Informacja z przeprowadzonych konsultacji na rok 2011


1.    Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

2.    Ilość podmiotów, które zgłosiły uwagi i opinie: 0
3.    Ilość podmiotów, których uwagi zostały rozpatrzone 0
4.    Ilość podmiotów, których uwagi nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych 0

5.    Uwagi i opinie, które zostały uwzględnione i wpłynęły na zmianę treści projektu uchwały  brak


6.    Uwagi i opinie, które nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia brak

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji


1.    Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


2.    Termin rozpoczęcia konsultacji : 29 października 2010r.


3.    Termin zakończenia konsultacji: 4 listopada 2010 r.


4.    Miejsca udostępniania treści projektu uchwały:
w formie elektronicznej:
- na stronie internetowej www.pysznica.pl w zakładce organizacje pozarządowe
- na stronie BIP www.pysznica.bip.info.pl w zakładce konsultacje z organizacjami pozarządowymi

w formie papierowej:
- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy
- w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Pysznicy

5.    Sposób składania uwag:
Uwagi do projektu uchwały/zarządzenia mogą być składane:
- w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy lub listownie na adres Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
- w formie elektronicznej na adres: promocja@pysznica.pl

 

Projekt programu współpracy na rok 2011 [pobierz]

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarzadowych

informacje o wsparciu, szkoleniach, naborach

Zobacz