Nabory archiwum

Fundacja Wspomagania Wsi

Ogłasza konkurs dotacyjny realizowanywe wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011”
czyli jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych.

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć?

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna mieszkańców wsi i małych miasteczek połączona ze zrównoważoną ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk lub rodzimych ras zwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.
 
Działania te mają aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia i promujące ich małą ojczyznę.
 
Działania podejmowane w ramach projektu mają przyczyniać się do odradzania lub zachowania różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.
 
Dodatkowo punktowane będą działania o charakterze przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty finansowe.
 
Planowane w projekcie działania muszą zostać skonsultowane z ekspertem zajmującym się daną dziedziną ochrony różnorodności biologicznej. Pomocne przy tym będzie skorzystanie z list ekspertów, które można pobrać wraz z formularzem wniosku.
 
Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie lub na obszarze większym niż 6 tyś. mieszkańców.
 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (zarejestrowane lub w trakcie rejestracji), organizacje religijne, parafie, kluby sportowe (opisane w Art.3.3.4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, spółdzielnie socjalne, świetlice wiejskie. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
 
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 7 maja 2011 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
 
Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw znajdującym się w Witrynie Wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
 
Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).
Szczegółowy formularz wniosku o dotację, instrukcja do formularza oraz listy ekspertów są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl


 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

PO FIO 2011 – Ruszył nabór wniosków do konkursu!

Otwarto nową edycję konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich! Wnioski o dofinansowanie projektów jednorocznych, realizowanych w 2011 roku, oraz dwuletnich, realizowanych do końca 2012 roku, można składać do 6 lutego 2011 r. Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami konkursu, priorytetami i typami działań podlegających dofinansowaniu w ramach PO FIO na rok 2011, trybem konkursowym oraz procedurami.
Minister Pracy i Polityki Społecznej 17 stycznia 2011 r. zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wielkość kwoty przeznaczonej na dotacje w roku 2011 wynosi 57 600 000 zł przeznaczono na dotacje, lecz alokacja na wnioski zgłoszone w roku 2011 to ok. 43 600 000 zł (kwota pomniejszona o transze na projekty dwuletnie zgłoszone w roku 2010).

Składane projekty realizować mają cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel ten realizowany ma być z uwzględnieniem partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans, które są tzw. horyzontalnymi zasadami PO FIO.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami konkursu, typami działań podlegających dofinansowaniu, wysokościami dotacji i wkładu własnego, trybem konkursowym oraz procedurą oceny wniosków.

W konkursie należy złożyć ofertę jednocześnie w wersji elektronicznej, którą trzeba zrobić przy użyciu generatora wniosków na stronach www.pozytek.gov.pl do 6 litego 2011 r., oraz w wersji papierowej, która musi być dostarczona pocztą lub złożona osobiście do 7 lutego 2011 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2011

 

VI. Kultura bliska - X edycja konkursu. Dotacje do 10 tys. zł. Zgłoszenia do 19 marca 2010r. Szczegóły na http://witrynawiejska.org.pl

V. Inkubator Trzeciego Sektora działający przy Fundacji Akademia Obywatelska w Stalowej Woli serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe chcące uzyskać poradę dotyczącą księgowości na spotkanie z księgową.
Księgowa będzie do Państwa dyspozycji w najbliższy czwartek, 15.10.2009r. od godziny 13.00.
Proszę o kontakt w celu ustalenia godziny doradztwa, tak aby każda organizacja mogła z takowej porady skorzystać.
Jeżeli mają Państwo konkretne pytania, to prosimy o przesłanie ich na adres: inkubator.stalowa@gmail.com.
Miejsce spotkania: Inkubator Trzeciego Sektora w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym telefonicznie (786 020 906) lub mailowo inkubator.stalowa@gmail.com (Imię, Nazwisko, nazwa organizacji, funkcja).


IV. Inkubator Trzeciego Sektora w Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe na dwudniowe bezpłatne szkolenie pt.
„Zarządzanie Projektem”
Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 października 2009r. w godzinach: 16.30-20.30 w piątek, 8.30-16.30 w sobotę w budynku Fundacji Akademia Obywatelska, ul. Popiełuszki 13A w Stalowej Woli.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z następującą tematyką: opracowanie planu zarządzania projektem, utworzenie zespołu projektowego, analiza ryzyka w projekcie, problemy wynikające ze złego zarządzania projektem, wprowadzanie zmian w projekcie, monitoring i ewaluacja projektu, zamykanie projektu.
Zgłoszenia przyjmujemy:
- drogą elektroniczną na adres inkubator.stalowa@gmail.com
- telefonicznie - 786 020 906
- osobiście w siedzibie Inkubatora.

Termin zgłoszeń: 16 października 2009r., godz. 12.00.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają organizacje, które podpisały porozumienie z Inkubatorem Trzeciego Sektora w Stalowej Woli.

III. Inkubator Trzeciego Sektora w Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe współpracujące z ITS lub chcące taką współpracę podjąć na Spotkania  Sieciujące oraz dwudniowe szkolenie z zakresu Księgowość i kontroling w NGO, które odbędą się:

- 24 września 2009r. (czwartek) o godzinie 16.30 - III Spotkanie Sieciujące połączone ze spotkaniem  informacyjnym dot. standardów zarządzania projektami.
- 25 września 2009r. (piątek) o godz. 16.30 – 20.30 – pierwszy dzień szkolenia Księgowość i kontroling w NGO, szkolenie poprowadzi Pani Monika Skowrońska – Ziomek.
- 26 września 2009r. (sobota) o godz. 8 – 10 – IV Spotkanie Sieciujące.
- 26 września 2009r. o godz. 10 – 18 – drugi dzień szkolenia  Księgowość i kontroling w NGO

Wszystkie wyżej wymienione spotkania odbędą się w budynku Fundacji Akademia Obywatelska, ul. Popiełuszki 13A, w Stalowej Woli.

Zgłoszenia przyjmujemy:
- drogą elektroniczną na adres inkubator.stalowa@gmail.com
- telefonicznie: 786 020 906
- osobiście w siedzibie Inkubatora.
Termin zgłoszeń: 24 września 2009r., do godz. 14.00

 

II. Z dniem 3 września 2009 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiła rozpoczęcie IX edycji programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając tym samym młodym ludziom aktywne włączenie się w życie sołeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).
Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
- Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
- Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi,etc.
- Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
- Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
- Projekty nie mogą być związane z budową boisk piłkarskich.
- Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1lutego 2010, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2010 roku.
Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu "Make a Connection - Przyłącz się" : www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl

 

 

I. W Regionalnym Konkursie Grantowym o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" przeprowadzany jest w systemie elektronicznym.
Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2009" może być dla lokalnych podmiotów szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, pozwoli też realizatorom nabyć cenne umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.
Termin składania wniosków mija 10 października 2009 r. Szczegółowe informacje o konkursie  http://www.rownacszanse.pl

Jeżeli mieliby Państwo pytania prosimy o kontakt: 022 826 10 16 lub rownacszanse@pcyf.org.pl

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy