Nabory archiwum

  • Nabór w ramach osi IV PROW na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  w dniach 27 czerwca - 26 lipca  2011 r. Więcej informacji w Biurze Forum Mieszkańców "SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania, zaleszany, Plac Kościuszki 5/3 , tel. 15 845 07 78, fax: 15 845 07 78, email: biuro@sanleg.pl, http://www.sanleg.pl
  • oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Pysznicy p. nr 9 od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 do 15.00 w czasie trwania naboru.

 

 

 

SZKOLENIA-SPOTKANIA-KONFERENCJE

Forum Mieszkańców "Sanłeg" Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Zaleszanach przy współpracy z gminą Pysznica organizuje szkolenie

nt. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

• „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
• „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”


Szkolenie związane jest z prowadzonym przez  LGD „SANŁĘG” naborem wniosków na w/w działania.
Na szkoleniu omówione zostaną warunki uzyskania pomocy oraz sposób wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania.

Szkolenie odbędzie się w Pysznicy, sala Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wolności 275 (wejście od ulicy) w dniu 22 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 9.00

Szkolenie poprowadzi  Pani Jolanta Wiśniewska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Szczegóły pobierz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH


Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Biuro LGD „SANŁĘG” w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3, tel/fax – 15 845-07-78, spolek@sanleg.pl

 

Jeśli Państwo są zainteresowani szkoleniem a proponowany termin Państwu nie odpowiada jest mozliwośc skorzystania ze szkolenie w innym terminie w sąsiednich gminach - harmonogram pobierz

 

Od 3 do 28 stycznia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z PROW 2007 - 2013. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Zasady ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc mogą uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Inna ważna zmiana dotyczy rozdzielenia terminu przyjmowania wniosków na modernizację w zakresie priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" oraz na inne inwestycje w gospodarstwach rolnych. W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo mają rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni mogą przez dwa pierwsze tygodnie naboru, czyli od 3 do 17 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej. Rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych", poza wypełnieniem standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa czy wiek wnioskodawcy, musi spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi o to, że musi być wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 000 kg. Ponadto musi wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, warunek ten będzie spełniony, jeżeli w nabytym gospodarstwie działalność rolnicza w zakresie produkcji mleka jest prowadzona co najmniej od roku.Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów, które ubiegają się o wsparcie w zakresie restrukturyzacji produkcji mleczarskiej. Rolnicy m.in. z podkarpackiego, poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, będą mogli starać się także o pomoc, na korzystniejszych warunkach, na realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach (wnioski można składać od 17 do 28 stycznia 2011 r.). Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych będzie mogło składać wspólnie kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o taką pomoc. A wynikało to z tego, że np. parametry użytkowe planowanego przez nich do zakupu sprzętu (np. wydajność maszyny rolniczej) była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw. Czyli oznaczałoby to, że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie byłoby po prostu nieekonomiczne. Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wstąpi razem kilku rolników, z których każdy posiada pewien areał ziemi uprawnej, wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie rozwiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i bardzo dobrze się sprawdzają. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muszą zawrzeć pomiędzy sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Określając zakres prac muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób. Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny, 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizację gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia. Szczegóły na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy