Referat Finansowy i Budżetu

Osobą kierująca referatem jest Skarbnik Gminy - Pani Bogusława Sondej

tel.: 15 841 04 77


W skład referatu wchodzą nastepujące stanowiska pracy:


ds. księgowości budżetowej, podatku dochodowego i VAT


Pani Anna Pajor

tel. 15 841 00 25


Pani Krystyna Trubisz

tel. 15 841 00 25

 

Pani Lidia Matyka

tel. 15 841 00 25

 

Pani Monika Bajdo

tel. 15 841 01 03

 

ds. podatków i opłat - Pani Celestyna Pawelic

tel.: 15 841 00 47

 

ds. podatków i opłat oraz zezwoleń na alkohol - Pani Elżbieta Kutyła
tel.: 15 841 01 47


ds. księgowości podatkowej - Pani Celina Bąk
tel. 15 841 00 47


ZAKRES ZADAŃ

Do zadan Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy i szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansoach publicznych
 2. nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych
 3. nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu Gminy
 4. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 5. dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie
 6. nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej
 7. badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych
 8. zapewnienie pod wzgledem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji
 9. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, zakładowego planu obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad funkcjonowania kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi
 11. kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majatkowych
 12. informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty
 13. kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych
 14. sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Gminy
 15. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzedem Skarbowym w zakresie działania stanowiska
 16. prowadzenie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników


Zadania stanowisk pracy w Referacie Finansowym i Budżetu w szczególności to:

 

1. stanowiska pracy do spraw ksiegowości budżetowej:

 • prowadzenie rachunkowości jednostek budżetowych, funduszy celowych i środków specjalnych
 • prawadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług VAT
 • prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników
 • opracowywanie okresowych sprawozdań
 • przygotowywanie materiałów do projektu budżetu gminy w zakresie inwestycji
 • współpraca przy rozliczeniach inwestycji dofinansowywanych ze środków pomocowych
 • przygotowywanie wniosku o pożyczkę, kredyt i rozliczenie inwestycji z nich finansowanych
 • przygotowywanie dokumentów przyjęcia i przekazania wytworzonych środków trwałych oraz zakupionych srodków trwałych
 • prowadzenie księgowań operacji finansowanych związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi
 • sporzadzanie sprawozdań statystycznych o środkach trwałych
 • naliczanie odpisow środków trwałych
 • zestawienie obrotów i sald operacji finansowych na dzień 31 grudnia
 • inwentaryzacja konta koztów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia
 • prowadzenie i rozliczenie inwestycji pod względem finansowym
 • prowadzenie funduszu sołeckiego
 • ewidencja wydatków strukturalnych i sprawozdawczość

 

2. stanowiska pracy do spraw podatków i opłat oraz zezwoleń na alkohol:

 • dokonywanie wymiaru podatków
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ulgami podatkowymi
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu

 

3. stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej

 • prowadzenie księgowości podatkowej
 • współpraca z sołtysami w zakresie inkasa podatku
 • prowadzenie rachunkowości podatkowej

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy