Referat Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

Osobą kierującą referatem jest Zastępca Wójta - Pan Aleksander Jabłoński

tel.: 15 841 01 02


W skład referatu wchodzą nastepujące stanowiska pracy:

ds. infrastruktury technicznej

 

Pan Józef Błażejowicz
tel. 15 841 01 98

 

Pan Ryszard Szado

tel.: 15 841 01 12


ds. gospodarowania nieruchomościami - Pani Barbara Jarosz

tel. 15 841 00 24


ds. planowania przestrzennego - Pani Beata Kuziora
tel.: 15 841 09 34


ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej - Pani Małgorzata Wieteska
tel. 15 841 01 36


ds. pozyskiwania środków finansowych z UE

Pani Renata Skrzypek

tel.: 15 841 01 32

 

ds. inwestycji - Pan Adrian Światek

tel.: 15 841 01 32ZAKRES ZADAŃ:

 

Do zadań Zastępcy należy w szczególności:

 1. nazdorowania zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych
 2. nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych
 3. nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem remontów gminnych
 4. udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji
 5. nadzorowanie wszelkich spraw z zakresu remontów bieżacych i napraw w nieruchomościach gminnych
 6. nadzór nad sprawowaniem zarzadu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własności Gminy
 7. nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urzadzeń kanalizacyjnych
 8. nadzorowanie zadań wynikajacych z przepisów o ochronie srodowiska oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie
 9. nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.
 10. prowadzenie okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Referacie Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

 

Zadania stanowisk pracy w Referacie Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych w szczególności, to:

 

 1. Stanowiska pracy do spraw infrastruktury technicznej
  • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi
  • prowadzenie spraw zwiazanych z remontami i bieżącym utrzymaniem infrastruktury na terenie gminy
  • prowadzenie gminnych rejestrów dotyczących zamówień publicznych
  • prowadzenie spraw związanych z drogownictwem (inwestycje i remonty)
  • sporządzanie umów z wykonawcami prac zleconych przez Wójta
 2. Stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami
  • gospodarowanie nieruchomościami gminnymi 
  • prowadzenie remontów obiektów gminnych
  • prowadzenie spraw w zakresie numeracji nieruchomości
  • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
  • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego
 3. stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego
  • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki przestrzennej
  • sprawy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy
  • prowadzenie spraw zwiazanych z z opracowaniem planow zagospodarowania przestrzennego
 4. stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej
  • prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej, o odpadach
  • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego
  • rozliczanie kart kierowcy, sporzadzanie zestawienia godzin pracy do księgowości
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencja działalnosci gospdarczej
 5. stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych z UE należy:
  • koordynowanie zadań związanych z możliwością pozyskiwania dla Gminy funduszy z UE i innch źródeł
  • przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach Unii Europejskiej
  • opracowanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innch środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej
  • monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  • tworzenie dokumentacji i projektów pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych
  • opracowanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju Gminy
  • ewidencja aktów notarialnych
  • rozliczanie finansowe inwestycji finansowanych prz współudziale środków pomocowych

  6. stanowisko pracy ds. inwestycji

 

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy