Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Sekretarz Gminy - Pan Stanisław Paleń

tel.: 15 841 oo 86

e-mail: sekretarz@pysznica.pl

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 

sekretarka - Pani Marta Gleich

tel. 15 841 00 04

 

ds. obsługi organów gminy - Pani Izabela Kowalik

tel. 15 841 00 18

 

ds. promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej - Pani Beata Biały

tel.: 15 841 01 03

 

ds. kadrowych i społecznych - Pani Kazimiera Jachim

tel. 15 841 01 03

 

ZAKRES ZADAŃ:

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań kierownika administracyjnego Urzędu, a w szczególności: prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu, opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk, opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zapewnienie dla Urzedu warunków lokalowych i wyposażenia techniczno-biurowego, nadzór na przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, kpa, organziacji i dyscypliny pracy, koordynowanie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu
 2. wspólpraca z Radą i komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań
 3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady ora prac zwiazanych z organizacją posiedzeń rady i komisji
 4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
 5. czuwanie nad realizacją i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie
 6. przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowywania niniejszego regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonywania nastapi w czasie przyszłym
 7. nadzorowanie realizacji zadąń związanych z przeprowadzeniem referendów i wyborów
 8. nadzór nad treścią zadań treścią materiałów o gminie, kontakty z mediami
 9. nadzór nad siecią informatyczną w Urzedzie
 10. nadzór nad BIP, stroną internetową
 11. prowadzenie okresowych ocen zatrudnionych w Referacie Organizacyjnym
 12. koordynowanie prac związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
 13. prowadzenie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie

 

Zadania stanowisk pracy w Referacie Organizacyjnym, w szczególności to:

 

1. sekretarka

 • obsługa sekretariatu
 • obsługa kancelaryjna Wójta

 

2. stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy

 • obsługa Rady i Wójta
 • przeprowadzanie wyborów i referendów
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 • prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej

 

3. stanowisko pracy do spraw promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej

 • szeroko pojęta promocja Gminy
 • współpraca z organizacjami, jednostkami, instytucjami w kraju i za granicą
 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach Unii Europejskiej
 • aktywizacja środowiska lokalnego

 

4. stanowisko pracy do spraw kadrowych i społecznych

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzedu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie spraw społecznych
 • prowadzenie dokumentacji okresu służby przygotowawczej i egzaminów
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ocen okresowych pracowników urzędu

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy