Statut MRG

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } H3 { font-weight: bold; text-align: center; page-break-after: avoid } H2 { text-align: center; page-break-after: avoid } H2.western { font-size: 14pt; font-weight: bold } H2.cjk { font-size: 14pt; font-weight: bold } H2.ctl { font-size: 10pt } H5 { margin-right: 0.13cm; font-weight: bold; line-height: 0.56cm; text-align: center; page-break-after: avoid } H4 { margin-left: 0.64cm; text-indent: 0.61cm; text-align: justify; page-break-after: avoid } H4.western { font-weight: bold } H4.cjk { font-weight: bold } H4.ctl { font-size: 10pt } P { text-align: justify } P.ctl { font-size: 10pt } -->

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY PYSZNICA

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1) cele Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica,

2) zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica i komisji doraźnych Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica,.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pysznica,

2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pysznica,

3) Radzie Młodych - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Pysznica,

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pysznica,

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica .

 

§ 3.

1) Rada Młodych jest organem samorządowym młodzieży Gminy Pysznica.

2) Rada Młodych jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.

3) Siedzibą Rady Młodych jest Urząd Gminy Pysznica.

 

§ 4. Rada Młodych działa na podstawie art. 5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Nr VI/33/2007 Rady Gminy Pysznica.

 

§ 5.

 

 1. Terenem działalności Rady Młodych jest Gmina Pysznica.

 2. Rada Młodych może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

§ 6.

 

 1. Skład Rady Młodych wynosi 15 radnych.

 2. Wybory do Rady Młodych odbywają się na zasadach określonych prze Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik nr l do niniejszego Statutu.

 

§ 7. Rada Gminy Pysznica może powołać opiekunów Rady Młodych, mających funkcje opiekunów i doradców.

 

§ 8. Kadencja Rady Młodych kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Pysznica.

 

 

Rozdział I.

Zadania statutowe Rady Młodych

 

§ 9.Celem działania Rady Młodych jest:

1)   reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

2)   współpraca z Samorządami Uczniowskimi,

3)   działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,

4)    promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej,

5)   kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,

6)    działania na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

7)   zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji Rady Gminy bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,

8)   działania na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologicznych w środowiskach młodzieżowych,

 1. edukacja samorządowa; działania na rzecz umocnienia i propagowania postaw obywatelskich, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności lokalnych.

§ 10. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1)   inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,

2)   zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,

3)   udzielanie pomocy  i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,

4)   nawiązanie współpracy z krajowymi oraz z zagranicznymi organizacjami,

5)   organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady Młodych,

6)    inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

7)    prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

§ 11. Rada Młodych ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy.

§ 12. Organem nadzoru dla Młodzieżowej Rady Gminy jest Rada Gminy Pysznica

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 13. Zasady działania oraz organizację wewnętrzną Rady Młodych określa Statut,

 

§ 14. Rada Młodych działa na sesjach.

 

§ 15. Do wewnętrznych organów Rady Młodych należą:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący ( dwóch ).

 

§ 16.1. Przewodniczący Rady Młodych organizuje pracę Rady Młodych i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada Młodych nowej kadencji na pierwszej sesji. Wybory odbywają się w trybie tajnym.

 

§ 17. Przewodniczący Rady Młodych, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady Młodych,

2) przewodniczy obradom,

3) pilnuje porządku podczas obrad,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad wnioskami i opiniami,

5) podpisuje wnioski i opinie Rady Młodych.

 

§ 18. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących przed upływem kadencji, Rada Młodych dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 19. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

§ 20. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 

§ 21.Pomoc merytoryczną i techniczną Radzie Młodych i jej organów zapewnia wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy lub opiekun samorządu uczniowskiego w danym gimnazjum.

Rozdział V

Tryb pracy Rady Młodych

 

1. Sesje Rady Młodych

 

§ 22.

 1. Rada Młodych obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze wniosków i opinii sprawy należące do jej kompetencji, określone w Statucie.

 2. Sesje Rady Młodych odbywają się na zmianę w Urzędzie Gminy w Pysznicy, Gimnazjum w Jastkowicach, Gimnazjum w Pysznicy oraz Gimnazjum w Kłyżowie.

 3. Sesje Rady Młodych nie mogą odbywać się w czasie trwania zajęć lekcyjnych któregokolwiek z radnych Rady Młodych. Wyjątek może stanowić jedynie pierwsza sesja.


§
23. Rada Młodych odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady Młodych, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

2. Przygotowanie sesji

§ 24. 1.Sesje przygotowuje Przewodniczący

2. Przewodniczący przy przygotowywaniu Sesji, może korzystać z pomocy wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, lub opiekuna samorządu uczniowskiego.

3. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym Radny Młodych materiałów, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad,

4) zapewnienie dostarczenia Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica materiałów, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

4. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady Młodych, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych w skuteczny sposób najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

 

§ 25. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Młodych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Gminy lub opiekuna Rady Młodych z ramienia Rady Gminy, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady Młodych mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy.

 

 

 

 

3. Przebieg sesji

§ 26.Wójt oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udzielić Radzie Młodych wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 28. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Kolejne sesje Rady Młodych zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady Młodych lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady Młodych.

 

§ 29. 1. Rada Młodych może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady Młodych nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady Młodych spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada Młodych nie może wówczas wystosować opinii ani wniosków.

 

§ 30.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Młodych.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących, wyznaczony przez Przewodniczącego.

 

§ 31.1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Młodych formuły: „Otwieram …… sesję Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica ”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 32. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 33. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) rozpatrzenie projektów wniosków lub zajęcie stanowiska (zapytania, opinie),

2) wolne wnioski i zapytania.

 

§ 34. 1. Zapytania są kierowane do Wójta, Rady Gminy, komisji gminnych lub innych jednostek publicznych w Gminie Pysznica.

2. Zapytania dotyczą spraw gminnej wspólnoty młodych,

3. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Zapytanie składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy, który niezwłocznie przekazuje zapytanie adresatowi.

5. Odpowiedź na zapytanie jest udzielana ustnie na sesji Rady Młodych, na której zostało zadane lub w formie pisemnej.

6. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela w terminie 21 dni, z zastrzeżeniem ust. 7, na ręce Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy i radnego składającego zapytanie, odpowiedzi pisemnej.

7. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.

8. Przewodniczący Rady Młodych informuje radnych o złożonych zapytaniach
i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady Młodych.

 

§ 35. 1. Przewodniczący Rady Młodych prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady Młodych udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady Młodych

4. Przewodniczący Rady Młodych może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący Rady Młodych może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 36. 1. Przewodniczący Rady Młodych czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady Młodych może czynić radnym, którym udzielił głosu, uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego lub innej osoby w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadzeniu sesji, Przewodniczący Rady Młodych przywołuje tę osobę „do porządku”.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady Młodych zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady Młodych może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 37. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady Młodych zamyka dyskusję.
W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Młodych rozpoczyna procedurę głosowania.

 

§ 38. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Młodych kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ……… sesję Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

 

4. Wnioski i opinii

§ 39.1. Inicjatywę wnioskodawczą i opiniodawczą posiadają: Przewodniczący Rady, radni w liczbie co najmniej trzech,

2. Projekt wniosku lub opinii powinien zostać przedłożony Radzie Młodych wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę uchwalenia takiego dokumentu.

 

§ 40. Wnioski i opinie Rady Młodych powinny być zredagowane w sposób zwięzły, przy użyciu wyrażeń stosowanych w ich powszechnym znaczeniu. W projektach wniosków i opinii należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych, neologizmami oraz zakazuje się używania wulgaryzmów.

 

§ 41. 1. Wnioski i opinie Rady Młodych podpisuje Przewodniczący Rady Młodych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

5. Procedura głosowania

§ 42.W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 43.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”,

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 44.1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart, przy czym każdorazowo Rada Młodych ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

 

§ 45.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie Młodych proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 

§ 46.1. Rada Młodych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura która uzyskała największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

7. Radni Rady Młodych

§ 47.1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne lub ustne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady Młodych

 

§ 48.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady Młodych we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 49.Rada Młodych może odbywać wspólne sesje z radami młodych innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 

Rozdział X.

Postanowienia końcowe

 

§ 50.Zmiana statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1.Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków do Młodzieżowej Rady Gminy, zwanej dalej Radą Młodych

§ 2. Podstawą działania Rady jest Statut.

§ 3. a. Radnymi mogą zostać uczniowie 2 i 3 klasy gimnazjum – mandat nie wygasa z chwilą zakończenia nauki w gimnazjum.

 1.  
  1.  
   1. Kadencja Rady Młodych kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Pysznica

§ 4.Prawo do głosowania mają wszyscy uczniowie gimnazjum.

§ 5. 1. Wybory są równe - każdemu uprawnionemu przysługuje jeden głos.

2. Głosy oddawane są w trybie tajnym

3.Wybory są bezpośrednie - członków Rady Młodych wybiera się bezpośrednio spośród

zgłoszonych kandydatów.

4.      Głosować można tylko osobiście.

§ 6. 1.Wybory do Rady Młodych zarządzają dyrektorzy szkół, w porozumieniu z opiekunem Rady Młodych z ramienia Rady Gminy

 1.  
  1. Wyroby ustala się na dzień szkolny, nie później niż 12 miesięcy po dniu wyborów do Rady Gminy Pysznica

  2. Termin wyborów do Rady Młodych może być różny dla każdego z okręgów lecz różnica nie może być dłuższa niż 7 dni.

§ 7.1.Gmina Pysznica dzieli się na okręgi wyborcze którymi są gimnazja.

2. W każdym z trzech gimnazjów na terenie Gminy Pysznica, jest wybieranych pięciu radnych.

3. Okręgi wyborcze to: Pysznica, Jastkowice i Kłyżów

§ 8. Za organizację wyborów odpowiedzialni są w gimnazjach: Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz koordynator oddelegowany przez dyrektora każdego z gimnazjów.

§ 9.1.W celu przeprowadzenia wyborów, powoływana jest przez dyrektora w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim - Komisja w liczbie trzech osób, dla każdego gimnazjum, spośród uczniów danych gimnazjów.

2. Niezbędne pomoce techniczne zapewniają dyrektorzy szkół.

3.      W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba kandydująca do Rady Młodych.

§ 10. Kandydatów na członków Rady Młodych mogą zgłaszać:

1)        kandydaci na radnych siebie osobiście,

2)        co najmniej trzech uczniów po wyrażeniu zgodny przed zgłaszanego kandydata.

§ 11.Wybory powinny być przeprowadzone w terminie do jednego miesiąca od ich zarządzenia

§ 12.1.      Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów.

2.     Kandydaci mogą zakładać komitety wyborcze, lecz z zachowaniem odrębności w stosunku do istniejących partii politycznych w Polsce.

3. Stosuje się zakaz prowadzenia agitacji politycznej przez partie polityczne.

4. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zakazane.

§ 13. Karty wyborcze wrzuca się do urny wyborczej w lokalu wyznaczonym przez dyrektora szkoły w godzinach od 9.00 do 12.00.

§ 14.1.      Mandat członka Rady Młodych uzyskują w okręgu osoby z największą ilością głosów w ilości odpowiadającej mandatom.

2.      W przypadku równej ilości głosów zarządza się powtórne głosowanie.

§ 15.Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, Komisja przystępuje do obliczania wyników.

§ 16.1.      Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządza protokół w liczbie trzech.

2.      Protokół powinien zawierać:

1)     liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2)     liczbę oddanych głosów,

3)     liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

4)     Nazwiska i imiona wybranych członków Rady Młodych wraz z nazwami okręgów, z których zostali wybrani.

3.      Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji i podają jego wyniki do wiadomości publicznej przez wywieszenie w widocznym miejscu w obrębie gimnazjum.

4.      Jeden egzemplarz protokołu z każdego okręgu wyborczego przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica

§ 17.1.      Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek

1)    zrzeczenia się mandatu – deklaracji pisemnej, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica lub opiekuna Rady Młodych z ramienia Rady Gminy,

2)     zmiany miejsca zamieszkania - opuszczenie terenu gminy.

§ 18. W przypadku wakatu na stanowisku radnego przeprowadza się wybory uzupełniające lub stanowisko obejmuje osoba następna pod względem uzyskanej ilości głosów – decyzje podejmuje w konsultacji z Przewodniczącym Rady Młodych, opiekun Rady Młodych z ramienia Rady Gminy


 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Projekt 'Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce'

w którym bierze udział pysznicka Młodzieżowa Rada Gminy

Zobacz