Zajęcie pasa drogowego

Przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego

 

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 160 poz. 148),
  4. Uchwała Rady Gminy w Pysznicy z dnia 2 czerwca 2004 roku nr XV/106/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pysznica (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2004 r. Nr 89 poz. 969),
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r .o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) – wpłata na konto Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277 w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg o/Nisko nr konta: 63 9434 1025 2006 1695 1311 0001
  6. Wykaz dróg gminnych [pobierz]

 

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

 

1. Formularz wniosku o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. [pobierz]

 

2. Formularz wniosku o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  [pobierz]

 

3. Formularz wniosku o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej  [pobierz]

 

4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń  infrastruktury  technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. PROWADZENIE ROBÓT. [pobierz]

 

5. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  infrastruktury  technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego OPŁATY ROCZNE. [pobierz]

 

6. Wzór pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Pysznica na zajęcie pasa drogowego. [pobierz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy