Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy powstało 8 października 2008 roku.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie: wspierania działalność Rady Rodziców, zapewnienia uczniom  równych szans zdobywania wiedzy  oraz rozwijania talentów i zainteresowań.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: inicjowania i wspierania działań Rady Rodziców służących poprawie warunków nauczania; udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół;wspierania Rady Rodziców w pomocy przy realizacji programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół, wspierania Rady Rodziców w realizacji programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;integracji lokalnego środowiska wokół spraw związanych  z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem  zjawiskom patologicznym deprawującym dzieci i młodzież; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród społeczności szkolnej; upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży; upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
Zapraszamy do współpracy !

Rachunek  Bankowy Stowarzyszenia Rodziców  na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy
85 9434 1025 2006 1604 0243 0001
Pysznica  ul. Sportowa 1

 

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Janusz Sudoł.

Informacja ze strony internetowej www.szkola.pysznica.pl

Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarzadowych

informacje o wsparciu, szkoleniach, naborach

Zobacz