Gazownictwo

Źródłem zasilania gazowego jest gazociąg średnioprężny, podłączony do gazociągu wysokoprężnego „Jarosław –Puławy”. Wsie gminy Pysznica posiadają gazociąg gazu ziemnego średnioprężnego podłączony do sieci średnioprężnej terenów osadniczych miasta Stalowej Woli, gminy Radomyśl i gminy Nisko. Według dany z PGNiG liczba odbiorców gazu na terenie gminy w latach 2004 – 2007 kształtowała się następująco:

Rok

Liczba odbiorców gazu z terenu gminy Pysznica

2004

1145

2005

1219

2006

1263

2007 (listopad)

1325

Źródło: PGNiG, 2007

          Liczba odbiorców systematycznie rośnie ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy. W gminie rozwinięta jest też dobrze sieć punktów dystrybucji gazu propan-butan.

Przebiegający przez gminę gazociąg o znaczeniu krajowym Ø 700 relacji: granica państwa (Ukraina) – Jarosław – Rozwadów – granica województwa – Puławy ma zostać zmodernizowany zgodnie z opracowanym krajowym programem modernizacji sieci gazowych magistralnych.

W ostatnich latach ze względu na trudną sytuację materialną mieszkańców gminy obserwuje się tendencję do odchodzenia od ogrzewania budynków gazem i przechodzenia na inne paliwa (drewno i jego odpady, węgiel i inne).

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy