Zachęcamy do udziału

Dodano 2012-09-12 przez Beata Biały

Zachęcamy do udziału

w Konkursie Architektonicznym Powiatu Stalowowolskiego

R E G U L A M I N
Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego


Rozdział   1

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.  Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie inwestorów, projektantów, wykonawców, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego - obiektów budowlanych na terenie powiatu stalowowolskiego, wyróżniających się stylem, formą architektoniczną, programem użytkowym itp.

§ 3. Organizatorami  Konkursu  są:  Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.


Rozdział  2
GŁÓWNE ZASADY KONKURSU§ 4. 1. W Konkursie mogą uczestniczyć obiekty budowlane nowo wybudowane lub remontowane, przebudowywane, modernizowane - w okresie ostatnich pięciu lat.
2.    Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
1)    budynki mieszkalne jednorodzinne,
2)    budynki mieszkalne wielorodzinne,
3)    obiekty użyteczności publicznej,
4)    obiekty modernizowane, przebudowywane itp.,
5)    inne obiekty budowlane  (nie kubaturowe), obiekty przemysłowe, budowle i obiekty inżynierskie oraz inne realizacje np. kompleksowe rewitalizacje terenów itp.Rozdział  3
WARUNKI  UDZIAŁU W KONKURSIE§ 5. 1. Prawo zgłaszania obiektów budowlanych do Konkursu przysługuje:
1)    inwestorom, projektantom, wykonawcom obiektów budowlanych, kierownikom budów oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego,
2)    organizacjom społeczno-zawodowym.
2.    Zgłoszenia dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.    Jeżeli zgłaszającym jest podmiot inny niż inwestor, do zawiadomienia należy dołączyć pisemną jego zgodę.Rozdział 4
ZASADY ROZSTRZYGANIA KONKURSU ORAZ TERMINY§ 6. 1. Kryteria oceny oraz rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu.
       2. Skład osobowy Kapituły ustala Starosta Stalowowolski.
       3. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Starosta Stalowowolski.
       4. Decyzje Kapituły co do rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
       
§ 7. Częstotliwość organizowania kolejnych edycji Konkursu oraz terminarz ich przebiegu, ustala Starosta Stalowowolski.Rozdział  5
 NAGRODY  I WYRÓŻNIENIA§ 8. 1. Zasady rozstrzygnięć Konkursu oraz przyznawania miejsc w poszczególnych kategoriach, określa Kapituła Konkursu.
2.    Nagrodami w Konkursie są (dla właściciela obiektu):
1)    za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach:
a)    statuetka,
b)    dyplom – wzór określa załącznik nr 2,
2)    za zajęcie II i III miejsca - dyplomy, wg wzoru odpowiednio jak  załącznik nr 2,
3)    wyróżnienie – wzór określa załącznik nr  3,
4)    dla projektanta, wykonawcy obiektu, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile był ustanowiony) - laureatów miejsc od I do III - Certyfikaty jakości usług projektanta, wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wzór określa  załącznik nr  4.
3. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla obiektu wyróżniającego się szczególnymi parametrami architektonicznymi, użytkowymi itp.

§ 9. 1. Wzór statuetki Konkursu zatwierdza Starosta Stalowowolski.
2. Starosta Stalowowolski może rozpisać konkurs na projekt statuetki Konkursu.

§ 10. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród, odbywać się będzie podczas  uroczystości,  zorganizowanej przez Starostę Stalowowolskiego.


Rozdział  6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 11. 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.    Udział w pracy Kapituły Konkursu jest bezpłatny.
3.    Organizatorzy nie zwracają  materiałów przekazanych wraz ze zgłoszeniem do Konkursu.
Terminarz przebiegu Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego w roku 2012

1.    Powołanie składu osobowego Kapituły: do 30 września 2012 roku.
2.    Zgłaszanie kandydatów do konkursu -  do 30 września 2012 roku.
3.    Zakończenie prac Kapituły -  do 30 października 2012 roku.
4.    Ogłoszenie wyników konkursu - do końca 2012 roku.

 

Więcej na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego [zobacz]

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz