Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy okaz przyrodniczy

Dodano 2012-08-05 przez Beata Biały

Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy okaz przyrodniczy

ogłasza Przedszkole w Pysznicy

Przedszkole w Pysznicy ogłasza konkurs pt. „Najpiękniejszy okaz przyrodniczy z mojego domu, podwórka, okolicy”. Konkurs jest związany z projektem p.t. „Centra Edukacji Ekologicznej w gminie Pysznica” realizowanego przez Gminę Pysznica w ramach osi IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Cele konkursu :
•     ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego;
•    uwrażliwienie i rozwijanie miłości do świata przyrody;
•    propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa;
•    rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
•    ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury;
•    wykorzystanie zdjęć do wydania publikacji „ Ekoporadnika”.
Warunki uczestnictwa:
•    w konkursie może brać udział każdy kto zajmuje się fotografią i jest mieszkańcem Gminy Pysznica;
•    w przypadku osoby niepełnoletniej do udziału w konkursie potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego;
•    zdjęcia powinny przedstawiać okazy: fauny, flory, obiekty krajobrazu znajdujące się na terenie Gminy Pysznica;
•    prace konkursowe powinny mieć postać barwnych lub czarno-białych odbitek na papierze fotograficznym w formacie 15x21, 18 x24 lub 20x30 oraz powinny posiadać zapis cyfrowy dołączony do fotografii na płycie CD/DVD;
•    każde zdjęcie powinno być opisane na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, tytułem wraz z określeniem miejsca wykonania;
•    każdy uczestnik może dostarczyć nie więcej niż 5 zdjęć;
•    prace dostarczamy osobiście lub wysyłamy na adres: Przedszkole w Pysznicy ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica;
•    organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie;
•    termin nadsyłania prac mija 21 września 2012 r.;
•    prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, spośród zdjęć wyłonione zostaną I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień;
•    Prace będą prezentowane podczas wystawy zorganizowanej w Przedszkolu w Pysznicy, na stronie  www.pysznica.pl oraz w „Ekoporadniku”.

Uwagi:
•    dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i dyplomy

 

Zasady konkursu [pobierz]

Organizator:

Przedszkole w Pysznicy  
tel. 15 841 00 34

przedszkole@pysznica.pl

 


Serdecznie zachęcamy do udziału !

 

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz