Relacja z X sesji Rady Gminy Pysznica

Dodano 2011-09-08 przez Beata Biały

Relacja z X sesji Rady Gminy Pysznica

która odbyła się 7 września 2011 r.

X sesję Rady Gminy Pysznica otworzył Pan Józef Gorczyca - Przewodniczacy Rady Gminy. W sesji oprócz wszystkich radnych i sołtysów wzięli udział również: Pan Tadeusz Bąk - Wójt Gminy Pysznica, Pan Aleksander Jabłoński - Zastępca Wójta, Pani Bogusława Sondej - Skarbnik Gminy, Pan Stanisław Paleń - Sekretarz Gminy oraz Pani Małgorzata Galczak - radca prawny.

W sesji uczestniczyli także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Pysznica.

Sesja przebiegła zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
6.    Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica.
9.    Zapoznanie się z opinią zespołu do wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników.
10.    Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2012 – 2015.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015.
11a.   Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Bakowie.
12.    Wolne wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz