Informacja dla mieszkańców

Dodano 2011-08-31 przez Beata Biały

Informacja dla mieszkańców

o planowanej sesji Rady Gminy Pysznica


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę  sesję Rady Gminy Pysznica na dzień 7 września 2011 r. (tj. środa) o godz. 9.00, w sali Domu Kultury w Pysznicy.

Porządek obrad sesji :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
6.    Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica.
9.    Zapoznanie się z opinią zespołu do wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników.
10.    Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2012 – 2015. 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015.
12.    Wolne wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie obrad sesji                                                        Przewodniczący Rady
                                                            Józef Gorczyca

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz