Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Dodano 2011-03-07 przez Beata Biały

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

konferencja w Solinie

Pan Tadeusz Bąk - Wójt gminy Pysznica w dniach 3 - 4 marca 2011 r. uczestniczył XXI Ogólnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia (OZS) oraz Konferencji Regionalnej PSST w Solinie, zorganizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych z/s w Rzeszowie. Uczestnikami tego spotkania było ok. 140 przedstawicieli podkarpackich samorządów - starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu województwa podkarpackiego.

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jest regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności tego regionu Polski

Celami Stowarzyszenia są :

1) upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,
2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
3) ochrona wspólnych interesów jego członków,
4) wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,
5) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych województwa podkarpackiego,
6) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego,
7) działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego województwa podkarpackiego,
8) popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim,
9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
10) wspieranie regionalnej współpracy transgranicznej, w szczególności z sygnatariuszami Euroregionu Karpackiego,
11) działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
12) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
13) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
14) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej,
15) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
16) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
17) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
18) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,
19) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej,
20) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
21) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin,
22) inne działania dla dobra i rozwoju województwa podkarpackiego oraz jego mieszkańców.

Gmina Pysznica należy do PSST od 2000 roku.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz