Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Dodano 2011-02-22 przez Beata Biały

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

w gminie Pysznica

W dniu 22 lutego Wójt gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk zwołał pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy. Zespół liczy 13 osób i został powołany Zarządzeniem nr 5/2011  Wójta Gminy w Pysznicy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony  Zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.
Kadencja Zespołu trwa 3 lata. Zgodnie  z art.9b ust.2  ustawy „Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” a w szczególności:
_ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
_ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą.
_inicjowanie  interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
_rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  w środowisku lokalnym,
_inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W trakcie posiedzenia Zespołu zgodnie z zapisem Uchwały Rady Gminy w Pysznicy został wybrany przewodniczący Zespołu i jego Zastępca.

Przewodniczącą Zespołu została wybrana jednogłośnie Pani Teresa Kudłacik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Zastępcą – Pani Elżbieta Paluch – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.
W swoim wystąpieniu  Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk wspomniał, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz