Podsumowanie projektu

Dodano 2010-12-09 przez Beata Biały

Podsumowanie projektu

CZAS NA AKTYWNOŚĆ w GMINIE PYSZNICA

Dnia 9 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00  w Domu Kultury w Pysznicy odbyła się konferencja podsumowująca  realizację projektu  pn. „Czas na aktywność w gminie Pysznica”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Człowiek – najlepsza inwestycja, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jest to już trzecie podsumowanie projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2008-2013  w realizowanym projekcie wzięło udział 10 Beneficjentów Ostatecznych.
W podsumowaniu wzięli udział: Pan Tomasz Burdzy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Pan Tadeusz Bąk Wójt Gminy Pysznica, Pani Helena Dyńka Z-ca Wójta, Pan Stanisław  Paleń Sekretarz Gminy, Pani Bogusława Sondej Skarbnik Gminy, radni gminy Pysznica, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, wykonawcy projektu, uczestnicy projektu.
Otwarcia  konferencji dokonała Pani Teresa Kudłacik Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, która powitała zaproszonych gości i uczestników. Następnie  w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk w imieniu własnym i współpracowników podziękował za zaproszenie na konferencję  poświęconą podsumowaniu realizowanego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy. Wspomniał, że do zadań każdej gminy należy zapewnienie jej mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym. Ważne miejsce zajmują tu sprawy pomocy społecznej, którymi zajmuje się u nas Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania pomaga swoim klientom w przezwyciężaniu trudności, zapobiega ich powstawaniu, pomaga w zaspokajaniu elementarnych potrzeb życiowych, doprowadza osoby i ich rodziny do usamodzielnienia oraz dąży do ich uaktywniania we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego.
Wójt Gminy  na zakończenie podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu  i życzył  powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Dalszą część konferencji poprowadziła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przybliżając tematykę realizowanego projektu.
OPS wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i upatrując szansę wyjścia z trudnych sytuacji osób korzystających z pomocy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, zorganizował następujące formy wsparcia:

1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych


2. Doradztwo zawodowe


3. Szkolenia zawodowe w zawodach:
- Kucharz
- Opiekun osób starszych
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym


4. Kursy: 
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- wizaż - mój wizerunek
- podstawy obsługi komputera


5. Poradnictwo psychologiczne.

 

Miłym punktem konferencji było wręczenie dyplomów i podziękowań dla uczestników, wykonawców oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowała w imieniu własnym i całego Zespołu Projektowego władzom gminy, urzędu marszałkowskiego, pracownikom gminy za pomoc i współpracę. Podziękowania otrzymali: Pan Zygmunt Cholewiński Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Maria Ragan Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Pan Tadeusz Bąk Wójt Gminy Pysznica, Pani Helena Dyńka Z-ca Wójta, Pan Stanisław  Paleń Sekretarz Gminy, Pani Bogusława Sondej Skarbnik gminy, Pan Józef Gorczyca Przewodniczący Rady Gminy, Pani Barbara Żywczak Dyrektor Domu Kultury,  Pani Beata Biały zajmująca się promocją gminy.

W tej sympatycznej atmosferze uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez Karczmę „Zacisze” z Jastkowic.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz